Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Xinful: de eenmanszaak Xinful, gevestigd te Haaren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 80879233. Eqinful is een handelsnaam van Xinful. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden onder de naam Eqinful.

1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Eqinful en/of Xinful een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Eqinful en/of Xinful voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend:
Xinful: het als (humaan) transformatief business- en lifecoach ondersteuning bieden door middel van therapie en coachingsessies op het gebied van voeding, supplementen, mindset, neuropsychologie en spiritualiteit met behulp van workshops, 1:1 sessies, groepssessies, sparsessies, trajecten en een platform met informatie. En consultancy voor bedrijven.
Eqinful: het als (veterinair) natuurgeneeskundig, complementair therapeut aanbieden van online en fysieke consulten op het gebied van complementaire therapie (voeding, supplementen en natuurgeneeskunde), advies en begeleiding voor dieren en consultancy voor bedrijven.

1.5. Producten: alle producten die Eqinful en/of Xinful aan de klant levert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: voeding, supplementen en (natuurgeneeskundige) middelen voor paarden, zowel los als in pakketvorm.

1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Eqinful en/of Xinful en de klant krachtens welke Eqinful en/of Xinful de dienst zal uitvoeren.

1.7. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.

1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Eqinful en/of Xinful worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.11. Website: www.eqinful.nl en www.xinful.nl.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Eqinful en/of Xinful gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail of een bestelling via de website, verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Eqinful en/of Xinful en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Eqinful en/of Xinful zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder kortingsvoorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod/op de website vermeld. Indien er geen termijn is aangegeven, is de aanbieding/offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de aanbieding/offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Eqinful en/of Xinful zal in het aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. De in het aanbod genoemde prijzen gelden voor de in het aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In het aanbod staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product.

3.3. De in het aanbod genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of vervolgbestellingen.

3.4. Afspraken over deadlines worden in het aanbod schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Eqinful en/of Xinful afhangt van feedback of input van de klant, is Eqinful en/of Xinful nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Eqinful en/of Xinful is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Eqinful en/of Xinful het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.6. Eqinful en/of Xinful is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.7. Alle door Eqinful en/of Xinful gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.8. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Eqinful en/of Xinful worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten. De vergoeding bedraagt €0,40 ex btw per kilometer vanaf de plaats waar Eqinful en/of Xinful gevestigd is. Reisuren kunnen tevens in rekening gebracht worden. Daarnaast is de klant gehouden tot betaling van de parkeerkosten welke door Eqinful en/of Xinful worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten.

3.8. Eqinful en/of Xinful behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat.

Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.10. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Eqinful en/of Xinful zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van het aanbod, dan is Eqinful en/of Xinful bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

3.11. In geval van een traject met een vooraf bepaalde duur is de klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van afspraken, sessies, consulten en/of coaching gesprekken. Niet tijdig ingeplande afspraken, sessies, consulten en/of coaching gesprekken komen te vervallen na afloop van de duur van de overeenkomst.

Tevens kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.

3.12. In uitzondering op artikel 3.11 kan, tenzij anders overeengekomen, het traject enkel met maximaal 4 weken worden verlengd indien de klant ziek is geweest dan wel met vakantie is geweest.

3.13. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Eqinful en/of Xinful verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Eqinful en/of Xinful binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Eqinful en/of Xinful heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Eqinful en/of Xinful zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Eqinful en/of Xinful wenst te ontbinden komt hem dit recht enkel toe indien zij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Indien de klant de overeenkomst voor aanvang van de uitvoering van de opdracht wil annuleren is de klant verplicht een vergoeding te betalen van 30% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

4.7. Indien Eqinful en/of Xinful, door omstandigheden ten tijde van het aanbod of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in het aanbod of opdrachtbevestiging, is Eqinful en/of Xinful gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Eqinful en/of Xinful in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Eqinful en/of Xinful uitgevoerde werk te vergoeden.

De vergoeding is te allen tijde minimaal 30% van het overeengekomen offertebedrag. In ieder geval wordt de van toepassing zijnde vergoeding uit artikel 14.5 in rekening gebracht.

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van de klant. Eqinful en/of Xinful zal, voor zover dit binnen zijn mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

4.9. Eqinful en/of Xinful behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR EQINFUL EN/OF XINFUL

5.1. Eqinful en/of Xinful garandeert dat de aan hem verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Eqinful en/of Xinful spant zich in om de gegevens die Eqinful en/of Xinful voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Eqinful en/of Xinful met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Eqinful en/of Xinful is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Eqinful en/of Xinful en/of overige promotionele uitingen van Eqinful en/of Xinful.

5.5. Eqinful en/of Xinful is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht om deelname op te schorten.

5.6. Eqinful werkt voornamelijk online, indien de klant kenbaar maakt de sessie op locatie te willen laten plaatsvinden, kan er in overleg met Eqinful een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze andere locatie zijn voor rekening van de klant.

5.7. Xinful coachsessies vinden online of op locatie van Xinful plaats, indien de klant kenbaar maakt de sessie op locatie te willen laten plaatsvinden, kan er in overleg met Eqinful een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze andere locatie zijn voor rekening van de klant.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Eqinful en/of Xinful te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Eqinful en/of Xinful onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Eqinful en/of Xinful om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Eqinful en/of Xinful zijn verstrekt, heeft Eqinful en/of Xinful het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Eqinful en/of Xinful steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door Eqinful en/of Xinful geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Eqinful en/of Xinful binnen 7 dagen na ontvangst van de producten, doch binnen 60 dagen na afronding van de opdracht. De klant vrijwaart Eqinful en/of Xinful één jaar na levering van alle diensten/producten van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten. Bij ontevredenheid over een product of een ingrediënt, of om welke reden dan ook, dient de klant binnen 7 dagen na de datum waarop het product is ontvangen contact op te nemen met Eqinful. Afhankelijk van de omstandigheden kan Eqinful, naar eigen goeddunken, een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de aankoopprijs van het product of ingrediënt bieden, of voorzien van een tegoed dat automatisch wordt toegepast in het lidmaatschap.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Eqinful en/of Xinful nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Eqinful en/of Xinful niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Eqinful en/of Xinful inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Eqinful en/of Xinful is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Eqinful en/of Xinful tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.9. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product of dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden.

Eqinful en/of Xinful mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. Na de melding dat de klant het product terug wenst te sturen, heeft de klant nogmaals 14 dagen de tijd het product daadwerkelijk te retourneren. De klant ontvangt binnen 14 dagen dan de aankoopkosten en de verzendkosten retour.

6.10. De in artikel 6.9 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen dan wel het product heeft ontvangen.

6.11. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan Eqinful en/of Xinful. Producten die niet in aanmerking komen voor herroeping zijn:

 • producten die snel bederven of verouderen (geopende verpakkingen van voeding en/of supplementen);
 • producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

6.12. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. De klant blijft te allen tijde gehouden de reeds uitgevoerde werkzaamheden naar rato te voldoen.

6.13. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. Onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde zendingen worden niet door Eqinful en/of Xinful geaccepteerd. Retourzendingen waarbij het herroepingsformulier ontbreekt en de herkomst niet te herleiden valt, worden niet geaccepteerd.

6.14. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online dienst zoals bijvoorbeeld een webinar, cursus of een programma, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

6.15. Eqinful en/of Xinful kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

6.16. Eqinful en/of Xinful verstuurt de producten met pakketpost van DPD of PostNL. Eqinful en/of Xinful is niet aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde bezorging van het product indien de klant een onjuist bezorgadres heeft opgegeven.

6.17. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 2 werkdagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met Eqinful en/of Xinful. Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met Eqinful en/of Xinful, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Eqinful en/of Xinful te hanteren leveringstermijn varieert per bestelling. De door Eqinful en/of Xinful opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens van de klant. Eqinful en/of Xinful zal de bestellingen binnen 2 tot 14 dagen naar de klant verzenden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het betaalde bedrag.

7.2. Een door Eqinful en/of Xinful vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Eqinful en/of Xinful niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Eqinful en/of Xinful, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Eqinful en/of Xinful mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2 en de gegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.

7.5. Aan de leveringsplicht van Eqinful en/of Xinful zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Eqinful en/of Xinful geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.6. Indien de levering door DPD of PostNL onverhoopt vertraging oploopt, hanteert Eqinful en/of Xinful een wachttermijn van 10 werkdagen. Binnen dit termijn zal Eqinful en/of Xinful onderzoek doen naar de levering bij PostNL en de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van updates in de betreffende situatie.

7.7. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of wederverkoop.

7.8. De klant heeft de verplichting ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het opgegeven bezorgadres en gedurende het door de klant opgegeven tijdsvenster mogelijk is.

7.9. Mocht persoonlijke bezorging niet mogelijk zijn, dan is de klant in gebreke voor wat betreft de acceptatie van de bestelling en zijn eventuele kosten c.q. schade voor rekening van de klant.

7.10. Indien de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of door voor de deur van de woning te plaatsen. De bezorging op deze wijze komt geheel voor risico van de klant. Eqinful is in deze niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Eqinful en/of Xinful verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Eqinful en/of Xinful biedt de mogelijkheid om het overeengekomen offertebedrag in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Eqinful en/of Xinful behoudt zich het recht voor om (gedeeltelijk) vooruit te factureren. Bestellingen via de website worden direct online afgerekend.

8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Tevens vervalt de mogelijkheid tot termijnbetaling en zal het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar zijn door Eqinful en/of Xinful.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Eqinful en/of Xinful besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Eqinful en/of Xinful besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €40,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Eqinful en/of Xinful voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Eqinful en/of Xinful elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Eqinful en/of Xinful zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Eqinful en/of Xinful verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Eqinful en/of Xinful kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Eqinful en/of Xinful een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant, vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer of een stornering, dan is de klant €15,- administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.
8.11. Alle door Eqinful en/of Xinful geleverde producten en diensten blijven eigendom van Eqinful en/of Xinful totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Eqinful en/of Xinful zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM<

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, modellen, technieken, instrumenten alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages berusten uitsluitend bij Eqinful en/of Xinful tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Eqinful en/of Xinful geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Eqinful en/of Xinful en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Eqinful en/of Xinful.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Eqinful en/of Xinful ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Eqinful en/of Xinful, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Eqinful en/of Xinful is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Eqinful en/of Xinful plaatst of aan Eqinful en/of Xinful toestuurt in het kader van de dienstverlening. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Eqinful en/of Xinful vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.7. Bij inbreuk heeft Eqinful en/of Xinful recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Eqinful en/of Xinful en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Eqinful en/of Xinful gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Eqinful en/of Xinful kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en Eqinful en/of Xinful gestelde doel.

10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals door Eqinful en/of Xinful zijn geadviseerd. Daarnaast is Eqinful en/of Xinful niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor eventuele gezondheidsklachten, de gezondheid van de klant en het wel of niet nemen van geadviseerde voeding en/of suppletie. Eventuele kosten die gemaakt moeten worden voor voeding en/of suppletie komen volledig voor rekening van de klant.

10.3. De inhoud van de sessies en de online modules zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een huisarts, dierenarts, medisch specialist of psychiater. Het gebruik van het programma en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de sessie en/of het programma, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Eqinful en/of Xinful aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. Eqinful en/of Xinful behoudt zich het recht voor de sessies te staken totdat er contact is geweest met een medisch specialist, huisarts, dierenarts of psychiater.

10.4. Indien Eqinful en/of Xinful onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Eqinful en/of Xinful uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.

10.5. In aanvulling op artikel 10.4 is Eqinful en/of Xinful dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Eqinful en/of Xinful aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Eqinful en/of Xinful toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.6. Eqinful en/of Xinful sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Eqinful en/of Xinful geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Eqinful en/of Xinful.

10.7. Eqinful en/of Xinful is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.8. De klant vrijwaart Eqinful en/of Xinful voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Eqinful en/of Xinful.

10.9. In geval van klachten rondom psychotische symptomen, (complex)trauma, suïcide, depressie en burn-out adviseert/verwijst Eqinful en/of Xinful de klant naar specialistische medische zorg en kan in geen gevallen aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen van het niet opnemen van contact met een (para)medici. Wanneer dit bekend is bij Eqinful en/of Xinful zal ook altijd geadviseerd worden via de huisarts of GGZ hulp te zoeken.

10.10. Indien de klant te maken heeft met psychiatrische- en/of persoonlijkheidsproblematiek wordt de klant geacht deze klachten eerst met behulp van behandelingen in de GGZ op te lossen. Indien de klant toch start met het behandelplan, het traject en/of programma, wordt geadviseerd dit eerst met de behandeld (para)medisch arts of behandelaar te bespreken.

10.11. Eqinful en/of Xinful voert haar diensten uit in overeenstemming met de eisen van de WKKGZ, dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan de verbonden beroepsregels en tuchtrechtspraak.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Eqinful en/of Xinful is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Eqinful en/of Xinful is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Eqinful en/of Xinful weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Eqinful en/of Xinful kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Eqinful en/of Xinful een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Eqinful en/of Xinful onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Eqinful en/of Xinful, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Eqinful en/of Xinful, wanprestatie door leveranciers van Eqinful en/of Xinful waardoor Eqinful en/of Xinful haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Eqinful en/of Xinful of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Eqinful en/of Xinful tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Eqinful en/of Xinful in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit het aanbod anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel de klant als Eqinful en/of Xinful, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Eqinful en/of Xinful de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Eqinful en/of Xinful voortvloeiende verplichting;
 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Eqinful en/of Xinful;
 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Eqinful en/of Xinful zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Eqinful en/of Xinful vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Eqinful en/of Xinful behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Eqinful en/of Xinful overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Eqinful en/of Xinful zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Eqinful en/of Xinful in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Eqinful en/of Xinful worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Eqinful en/of Xinful aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Eqinful en/of Xinful.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Eqinful en/of Xinful te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Eqinful en/of Xinful, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN, WORKSHOPS, SESSIES EN LIVEDAGEN EQINFUL EN/OF XINFUL

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Eqinful en/of Xinful aan te bieden of te doen geven.

14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Eqinful en/of Xinful aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Eqinful en/of Xinful in de praktijk tot uitvoering brengt.

14.3. Eqinful en/of Xinful is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Eqinful en/of Xinful, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.

14.5. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen losse (coaching)sessie of een telefonisch of online consult, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 7 dagen voor de sessie: 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering tot 2 dagen voor de sessie: 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 24 uur of indien de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de sessie aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden, dan wel wordt de behandeling bij een traject als uitgevoerd aangemerkt.

14.8. Eqinful en/of Xinful geeft de klant binnen een traject twee keer de mogelijkheid een ingeplande sessie te verplaatsen, mits dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie aan Eqinful en/of Xinful wordt gemeld. Indien niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie contact opgenomen is, of dezelfde sessie voor een derde keer wordt verplaatst, vervalt de sessie.

14.9. Eqinful en/of Xinful spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de content van het programma beschikbaar is.

Eqinful en/of Xinful verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.

14.10. De inhoud van de sessies, online content, het programma en of trajecten welke door Eqinful en/of Xinful worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de opdracht aangevuld dan wel gewijzigd worden.

14.12. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een workshop of webinar van Eqinful en/of Xinful is niet mogelijk. De klant is derhalve te allen tijde gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.

14.13. Eqinful en/of Xinful behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij een workshop of webinar indien de klant door het gedrag een workshop of webinar belemmert. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

14.14. Eqinful en/of Xinful is gerechtigd een workshop of webinar te annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn. De klant zal het betaalde factuurbedrag binnen 14 dagen gerestitueerd krijgen tenzij direct een andere datum beschikbaar komt en de klant akkoord gaat met deze nieuwe datum.

14.15. Indien Eqinful en/of Xinful door overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om een workshop of webinar te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de workshop of webinar voor de nader te bepalen datum. Indien de klant op de nader te bepalen datum niet aanwezig kan zijn voor de workshop of webinar, heeft de klant de keuze voor restitutie van het betaalde bedrag. De klant ontvangt binnen 14 dagen het betaalde bedrag retour op het rekeningnummer waarmee het ticket is aangeschaft.

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN ABONNEMENTEN

15.1 Eqinful en/of Xinful biedt verschillende abonnementen betreffende diervoeding aan. De klant kan het abonnement via de website afsluiten.

15.2. In geval van afsluiten van een abonnement gaat de klant ermee akkoord dat er per twee maanden vooruit gefactureerd wordt betreffende het abonnement naar de keuze van de klant.

15.3. Opzegging van het abonnement geschiedt met inachtneming van de opzegtermijn van een maand.

15.4. Indien een incasso of betaling niet is geslaagd, vervalt het recht op de producten van het betreffende tijdsbestek.

15.5. Seizoen pakketten hebben een vaste levering in de eerste week van de oneven maand. De incasso vindt plaats in de laatste 14 dagen van de daaraan voorafgaande maand. Is de betaling niet geslaagd, dan vervalt ook de levering van het pakket voor die volgende periode.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN CADEAUBONNEN EN KORTINGSCODES

16.1. Indien de klant in het bezit is van een cadeaubon en/of kortingscode van Eqinful en/of Xinful dient de klant dit bij de bestelling kenbaar te maken en deze tijdens de bestelling bij Eqinful en/of Xinful in te leveren.

16.2. Cadeaubonnen van Eqinful en/of Xinful zijn niet inwisselbaar voor contanten.

16.3. De cadeaubon bevat een geldbedrag welke gebruikt kan worden tijdens een bestelling. Indien de waarde van de cadeaubon niet toereikend is voor de gekozen producten dient het verschil alsnog te worden voldaan.

16.4. De cadeaubon kan niet worden geretourneerd dan wel gerestitueerd.

16.5. De geldigheid van cadeaubonnen en/of kortingscodes van Eqinful en/of Xinful wordt bij afgifte vermeld.

16.6. De cadeaubon wordt uitsluitend digitaal verstrekt en is persoonlijk en niet overdraagbaar.

ARTIKEL 17. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

17.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Eqinful en/of Xinful en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

17.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Eqinful en/of Xinful alleen bindend indien en voor zover deze door Eqinful en/of Xinful uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

17.3. Indien Eqinful en/of Xinful op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

17.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

17.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Eqinful en/of Xinful hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

17.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Eqinful en/of Xinful partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

17.7. De klant en Eqinful en/of Xinful zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

17.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Rechtbank Zeeland-West-Brabant, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Eqinful en/of Xinful en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

Eqinful logo zonder tekst
Socials
Contact
 • support@eqinful.nl

betalen eqinful
CATvirtueelschild2024
Winkelwagen